ร่วมงานกับเรา

Assistant Sales Manager / Sales Manager for Food Ingredients รายละเอียดงาน :

 • ศึกษาสินค้า, ข้อมูลตลาด, จัดวางแผนการขายและปรับกลยุทธ์เพื่อให้สินค้าเก่าและใหม่ สามารถแข่งขันในตลาดได้
 • ติดต่อประสานงานกับ Suppliers ในด้านเทคนิค และการตลาด  เพื่อบริหารการขายสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด
 • ประสานงานและเจรจาระหว่างลูกค้า และ Supplier ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก และไม่กระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และ Supplier
 • รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาด, ปรึกษาและนำเสนอสินค้าใหม่ที่น่าสนใจเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
 • บริหารทีมงานขายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • งานอื่นๆ  ตามแต่จะได้มอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาใกล้เคียง
 • มีประสบการณ์ในงานขายเคมีอาหาร อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมขาย อย่างน้อย 3 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ขายในอุตสาหกรรม : Beverage, Flavor, Dairy, Bakery, จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Business Development Manager (Functional food Ingredient) Job description

 • Responsible for new product development project and functional food ingredients for increasing sales opportunities
 • Study new product technical and knowledge
 • Plan market strategy and specify sales channel for increasing market share and sales associated with company’s goal
 • Coordinate with related department for quality certification and register products
 • Cooperate with manufacturer to find out solution strategy for new product development responding to the consumers demand and satisfaction
 • Other tasks as assigned

Qualification

 • Male or female (28 – 45 years old)
 • Master’s degree in food science and technology or related fields
 • Experience as sales and marketing
 • Direct experience in business contact with foreign manufacturers
 • Good performance, communication skills and Good negotiation
 • Be able to communicate in English and interested in research and study on food supplement product
 • Optimistic, open minded, willing to learn, and adapt to changes

Quality System Officer   Job description

 • จัดทำเอกสาร และปรับปรุงเอกสารเกี่ยวกับระบบงานคุณภาพรวมถึงจัดเก็บเอกสาร ISO 9001:2015 ให้เรียบร้อยและพร้อมใช้อยู่เสมอ
 • รวมรวบและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า
 • ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขป้องกันปัญหาและข้อบกพร่องที่เกิดจากข้อผิดพลาดต่าง ๆ รวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • รวบรวมเอกสารการตรวจสอบและทวนสอบสินค้าเพื่อยืนยันความถูกต้องของสินค้าให้ถูกต้อง
 • จัดทำแบบสอบถามและข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 – 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพอย่างน้อย 2-3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO9001:2015 และ Internal Audit
 • มีความรู้ด้าน Food Safety และการตรวจประเมิน Supplier
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีและสามารถติดต่อ Supplier ต่างประเทศได้
 • สามารถใช้โปรแกรม MS: Office และ Internet ได้
 •  

ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขายและการตลาดธุรกิจ (กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์)   Job description

 • บริหารงานขายและพัฒนาสินค้าใหม่ในกลุ่มวัตถุดิบและส่วนผสมอาหารสัตว์ ให้มียอดขายเติบโตตามเป้าหมายของบริษัท
 • ดูแลสินค้าปัจจุบันและพัฒนาสินค้าใหม่ รวมถึงวิเคราะห์และวางกลยุทธ์การตลาดรายลูกค้า เพื่อส่งเสริมยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • บริหารทีมงานขายวัตถุดิและส่วนผสมอาหารสัตว์ทั้งทีมสัตว์น้ำและปศุสัตว์
 • ขยายช่องทางการขายสินค้าและค้นหา Supplier ใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้ทันกับการเติบโตของตลาด
 • ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับตลาดอาหารสัตว์ และอาหารแปรรูปอย่างสม่ำเสมอ และสามารถปรับแผนการตลาดได้ทันต่อสถานการณ์

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์, สัตว์ศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์, โภชนาศาสตร์สัตว์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์อาหารสัตว์ไม่น้อยกว่า 10 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ หรือมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาหารสัตว์, กรมปศุสัตว์, กรมประมง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด่อเพื่อติตต่อ Supplier ต่างประเทสได้
 •  

Training Officer / เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม   Job description

 • พัฒนากลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล วางแผนโครงการและนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ
 • รับผิดชอบงานด้านการฝึกอบรม วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม วางแผนการฝึกอบรมประจำปี  และเสนอแผนการฝึกอบรมบุคลากรตามตำแหน่งงาน รวมถึงการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม
 • ดูแลงานด้านพนักงานสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและวัฒนธรรมการทำงานที่ดี และเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นสุขและสมดุล (Work Life Balance)
 • วางแผน Training Needs (In – house & Public Training)
 • รับผิดชอบงานด้านสรรหาบุคลากร, ดำเนินการรับสมัคร ค้นหา ทาบทาม สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครให้ได้คุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และทันต่อการเติบโตขององค์กร
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล, การจัดการทั่วไป, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำแผนฝึกอบรม และการประเมินผลฝึกอบรมอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และมีใจรักในงานบริการ
 • บุคลิกภาพดี คล่องแคล่วว่องไว

สามารถเจรจาต่อรองได้ดี และมีวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจคน

Technical Sales Executive/Supervisor (Food Functional Ingredients) Job description : *Responsible for selling food chemical products Food Functional Ingredients to achieve or exceed sales targets *Create sales plan, customers meeting plan and offer products professionally. *Contact and develop relationships with existing and new customers *Participate in product development with the customers, offer samples and follow up to close sales. *Learn about marketing products, Competitor information and always find the new channels for sales *Negotiate and coordinate with various sales support departments to provide customers with quality products and impressive services *Produce complete and timely sales reports. *Other tasks as assigned Property: *At least master’s degree in Food Science or related fields. *At least 2+ years of overall Sales experience or have a passion for sales and is committed to being a professional seller *Good personality with communication skills and good negotiation *Use the computer to present the work well. *Good communication in English and able to understand academic articles in English (Overseas study tour project is a chance.) *Positive thinking and high working flexibility *Can drive a car with a driver’s license and know the route in Bangkok and its suburbs as well.

Business Development Manager (Functional food ingredient) Main Responsibilities: • Responsible for new product development project and functional food ingredients for increasing sales opportunities • Plan market strategy and specify sales channel for increasing market share and sales associated with company’s goal. • Coordinate with related department for quality certification and register products • Cooperate with manufacturer to find out solution strategy for new product development responding to the consumers demand and satisfaction • Appropriately manage budget for developing new products • Leader of research information associated with company products • Other tasks as assigned Requirements and Qualifications: • Male or female (28-38 years old) • Master’s degree in food science and technology or related fields • Minimum 5 years of experience as sales and marketing • Minimum 3 years of direct experience in business contact with foreign manufacturers • Good performance, communication skills and Good negotiation • Be able to communicate in English and interested in research and study on food supplement products • Optimistic, open minded, willing to learn, and adapt to changes.

HR Staff หน้าที่ความรับผิดชอบ: – ดูแลรับผิดชอบเรื่องกฎระเบียบในการปฏิบัติงานของพนักงาน – ดูแลเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน – แรงงานสัมพันธ์, สวัสดิการพนักงาน – ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ – ดูแลเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงาน – งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ: – เพศชาย/หญิง – อายุไม่เกิน 40 ปี – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาทรัพยาการบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี – มีประสบการณ์ในการร่างกฎระเบียบและนโยบายการทำงานของพนักงาน – มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน