ร่วมงานกับเรา

Technical Sales Executive/Supervisor
(Food Functional Ingredients)

Job description :
*Responsible for selling food chemical products Food Functional Ingredients to achieve or exceed sales targets
*Create sales plan, customers meeting plan and offer products professionally.
*Contact and develop relationships with existing and new customers
*Participate in product development with the customers, offer samples and follow up to close sales.
*Learn about marketing products, Competitor information and always find the new channels for sales
*Negotiate and coordinate with various sales support departments to provide customers with quality products and impressive services
*Produce complete and timely sales reports.
*Other tasks as assigned

Property:
*At least master’s degree in Food Science or related fields.
*At least 2+ years of overall Sales experience or have a passion for sales and is committed to being a professional seller
*Good personality with communication skills and good negotiation
*Use the computer to present the work well.
*Good communication in English and able to understand academic articles in English
(Overseas study tour project is a chance.)
*Positive thinking and high working flexibility
*Can drive a car with a driver’s license and know the route in Bangkok and its suburbs as well.

Business Development Manager
(Functional food ingredient)

Main Responsibilities:
• Responsible for new product development project and functional food ingredients for increasing sales opportunities
• Plan market strategy and specify sales channel for increasing market share and sales associated with company’s goal.
• Coordinate with related department for quality certification and register products
• Cooperate with manufacturer to find out solution strategy for new product development responding to the consumers demand and satisfaction
• Appropriately manage budget for developing new products
• Leader of research information associated with company products
• Other tasks as assigned

Requirements and Qualifications:
• Male or female (28-38 years old)
• Master’s degree in food science and technology or related fields
• Minimum 5 years of experience as sales and marketing
• Minimum 3 years of direct experience in business contact with foreign manufacturers
• Good performance, communication skills and Good negotiation
• Be able to communicate in English and interested in research and study on food supplement products
• Optimistic, open minded, willing to learn, and adapt to changes.

HR Staff

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
– ดูแลรับผิดชอบเรื่องกฎระเบียบในการปฏิบัติงานของพนักงาน
– ดูแลเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
– แรงงานสัมพันธ์, สวัสดิการพนักงาน
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
– ดูแลเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงาน
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
– เพศชาย/หญิง
– อายุไม่เกิน 40 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาทรัพยาการบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์ในการร่างกฎระเบียบและนโยบายการทำงานของพนักงาน
– มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน