ร่วมงานกับเรา

Job description

 • บริหารงานขายและพัฒนาสินค้าใหม่ในกลุ่มวัตถุดิบและส่วนผสมอาหารสัตว์ให้มียอดเติบโตตามเป้าหมายของบริษัท
 • ดูแลสินค้าปัจจุบันและพัฒนาสินค้าใหม่ รวมถึงวิเคราะห์และวางกลยุทธ์การตลาดรายลูกค้า เพื่อส่งเสริมยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • บริหารทีมงานขายวัตถุดิบและส่วนผสมอาหารสัตว์ทั้งทีมสัตว์น้ำและปศุสัตว์
 • ขยายช่องทางการขายสินค้าและค้นหา Supplier ใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาศในการขายสินค้าได้ทันกับการเติบโตของตลาด
 • ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับตลาดอาหารสัตว์ และอาหารแปรรูปอย่างสม่ำเสมอ และสามารถปรับแผนการตลาดได้ทันต่อสถานการณ์

Qualifications :

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาสัตว์แพทย์, สัตว์ศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์, โภชนาศาสตร์สัตว์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์อาหารสัตว์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนการตลาด ถ้าเป็นแผนการตลาด Feed Ingredients/ Feed Additive จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ หรือมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาหารสัตว์, กรมปศุสัตว์, กรมประมง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อ Supplier ต่างประเทศได้
 • สามารถใช้งาน Power point และ Excel ได้เป็นอย่างดี

Job description

*Responsible for selling food functional ingredients to achieve or exceed sales targets for food supplement

*Create sales plan, customers meeting plan and offer products professionally.

*Contact and develop relationships with existing and new customers

*Participate in product development with the customers, offer samples and follow up to close sales.

*Negotiate and coordinate with various sales support departments to provide customers with quality products and impressive services

*Produce complete and timely sales reports.

*Learn about marketing plan and products, Competitor information and always find the new channels for sales

*Be able to read and understand scientific research such as in vitro, in vivo and clinical trial.

*Other tasks as assigned

 

Qualification

*At least master’s degree in food science, food technology, food engineering, biochemistry or related fields.

*At least 2+ years of overall sales experience or have a passion for sales and is committed to being a professional seller

*Good personality with communication skills and good negotiation

*Use the computer to present the work well.

*Good communication in English and able to understand academic articles in English

(Overseas study tour project is a chance.)

*Positive thinking and high working flexibility

*Can drive a car with a driver’s license and know the route in Bangkok and its suburbs as well.

Job description

1.วางแผนงานด้านการเงิน ทั้งรับและจ่าย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัท ฯ

2.ให้คำปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเงินให้กับทีมงาน

3.วิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน (Cash Flow) ได้เหมะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

4.ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีการเงิน

5.ตรวจสอบระบบงานด้านเอกสารทางบัญชีการเงิน

6.ตรวจสอบความถูกต้องและเช็คที่เสนออนุมัติจ่าย

7.ตรวจสอบและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เพื่อควบคุมรายจ่าย

8.ควบคุมเครดิต และติดตามการชำระ

9.จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่าย ควบคุมการใช้จ่ายของบริษัท (มีความรู้เรื่องการทำจ่ายต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

10.จัดทำและตรวจสอบ การรับวางบิลและรับเช็ค

11.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

12.ปฎิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.

 

Qualifications

เพศชาย/หญิง อายุ  30 – 40 ปี

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านการเงินในธุรกิจ B2B หรือนำเข้า-ส่งออก อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

มีความละเอียดรอบคอบ และมีความแม่นยำเรื่องตัวเลข

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สามารถทำงานระบบ Express มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความรู้เรื่องการทำธุรกรรมการเงินต่างประเทศ การจ่าย TT/TR/LC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Job description

 1. วางระบบงานด้านบัญชีการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจ
 2. บริหารจัดการทีมงานให้ทำงานได้ถูกต้อง ทันเวลา ให้คำแนะนำได้เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้
 3. กำกับดูแลและตรวจสอบ การรับ-จ่ายเงินของบริษัทฯ การบันทึกบัญชี และรายงานทางการเงิน ให้ถูกต้อง ตรงกัน
 4. วางแผนทางการเงิน และจัดทำ Cash Flow ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำงบฯ และรายงานทางบัญชีต่างๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านบัญชีการเงินที่ถูกต้อง เหมาะสม กับธุรกิจ
 7. ปรับรูปแบบเอกสาร และขั้นตอนการทำงานต่างๆ ให้เข้าใจง่าย ทันสมัย และประหยัดเวลา
 8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications

เพศชาย/หญิง อายุ  30 – 40 ปี

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

มีประสบการณ์ในการวางระบบ และควบคุมทีมงานมากกว่า 7 คนขึ้นไป อย่างน้อย 5 ปี

มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็น และมีทักษะในการนำเสนอที่ดี

เคยทำงานในธุรกิจ B2B Trading หรือนำเข้า-ส่งออก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากรในระดับที่ดีมาก

เซ็นผู้ทำบัญชีได้

ละเอียดรอบคอบ เก็บความลับได้ดี