2019

2019

พัฒนาธุรกิจและสินค้า เพื่อจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ สู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและอาหารสัตว์

2009

เริ่มต้นธุรกิจ นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรม