เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

Cool Timeline

2006

ก่อตั้ง
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด

2009

เริ่มต้นธุรกิจ
นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบ
สำหรับอุตสาหกรรม

2016

ก่อตั้ง
บริษัท ยูนิฟาย ฟีด จำกัด

2019

พัฒนาธุรกิจและสินค้า เพื่อจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่ดี
มีคุณภาพ สู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและอาหารสัตว์

วิสัยทัศน์

เรามีความเป็นเลิศในธุรกิจ นำเข้า และจัดจำหน่ายวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและอาหารสัตว์
ที่ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยสร้างความพึงพอใจระหว่างคู่ค้าและองค์กรที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5S

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร

คลังสินค้า

ห้องเก็บสินค้าที่อุณหภูมิปรับอากาศ
ห้องเก็บสินค้าที่อุณหภูมิปรับอากาศ
ห้องเก็บสินค้าที่อุณหภูมิห้อง